Regulamin

Konkurs dla fanów AmberSky

Konkurs „Ułóż wierszyk o KOLE WIDOKOWYM AmberSky”.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu „Ułóż wierszyk o KOLE WIDOKOWYM AmberSky” zwanym dalej KONKURSEM jest 2mgroup Komunikacja Biznesowa Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdyni,
pl. Kaszubski 8, lokal 203; 81-350 Gdynia, zwana dalej ORGANIZATOREM.

1.2. Konkurs zostanie przeprowadzony na zlecenie firmy Sky Wheels Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego (03-984 Warszawa), właściciela AmberSky, koła widokowego w Gdańsku.

1.3. Konkurs trwać będzie od 03.06.2023r. od godz. 10:00  do 07.06.2023r. do godz. 16:00.

1.4. Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem fanpage o nazwie „AmberSky Gdańsk – Koło Widokowe” w serwisie społecznościowym Facebook®, zwanym dalej FANPAGE.

1.5. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej REGULAMINEM oraz przepisami prawa polskiego.

1.6. Informacje na temat Konkursu udostępniane będą od dnia 3 czerwca 2023r. od godz. 10:00 na portalu społecznościowym Facebook®.

1.7. Celem konkursu jest nagrodzenie najlepszych zgłoszeń konkursowych i zwiększenie popularności fanpage wśród użytkowników Serwisu Facebook®.

1.8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie dostępu Uczestnika do Serwisu Facebook®.

1.9. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.

1.10. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).

1.11.      Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na akceptację postanowień Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

1.12.      Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.13.      Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook® ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane
z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs. Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook®.

2. Zadanie konkursowe

2.1. Zadanie konkursowe polega na:

ułożeniu wierszyka o KOLE WIDOKOWYM AmberSky z wykorzystaniem minimum
3 słów z  zadanej listy słów, podanych poniżej (słowa można odmieniać):

- niebo                 - wspomnienia  

- widoki                              - gondola

- słońca               - Gdańsk

- rodzina              - wakacje

- zdjęcie               - wysokość

zwanego dalej PRACĄ KONKURSOWĄ.

2.2. Pracę konkursową należy wstawić w komentarzu do posta konkursowego umieszczonego na górze FANPAGE na portalu społecznościowym Facebook®.

2.3. Zadaniem uczestników konkursu jest otrzymanie jak największej ilości polubień zamieszczonej PRACY KONKURSOWEJ.

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania PRAC KONKURSOWYCH naruszających powszechnie przyjęte normy społeczne - o treści wulgarnej, godzące w godność innych, promujące agresję, nienawiść itp.

2.5. Każdy Uczestnik może  opublikować tylko jedną PRACĘ KONKURSOWĄ.

2.6. Jeżeli Uczestnik opublikuje więcej niż jedną PRACĘ KONURSOWĄ, żadna z opublikowanych przez Uczestnika PRAC KONURSOWYCH nie będzie brała udziału w Konkursie.

2.7.        Zgłoszenie powinno spełniać następujące warunki:

2.7.1. nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora oraz Sky Wheels Sp. z o.o.;

2.7.2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Sky Wheels Sp. z o.o.;

2.7.3. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne;

2.7.4. musi stanowić przejaw własnej twórczej pracy Uczestnika, tj. musi zostać stworzone
w pełnym zakresie samodzielnie przez Uczestnika i muszą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do przesłanego wierszyka;

2.7.5. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich
i dóbr osobistych.

2.8. W przypadku stwierdzenia, że PRACA KONKURSOWA nie spełnia któregokolwiek
z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie. Wówczas nagroda lub nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora. Z udziału w Konkursie zostaną również wykluczeni Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w pkt. 3 Regulaminu. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika w wiadomości prywatnej na FANPAGE
o wykluczeniu z Konkursu i jego przyczynach.

2.9. Organizator ma prawo usunąć PRACE KONKURSOWE, które naruszają postanowienia
pkt. 2.7.

3. Uczestnicy Konkursu

3.1. Konkurs ma charakter otwarty, uczestnikami konkursu:

3.1.1. mogą być osoby, które:

3.1.1.1 posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu;

3.1.1.2 posiadają stałe miejsca zamieszkania na terytorium Polski;

3.1.1.3. posiadają profil na serwisie Facebook®, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem serwisu Facebook®, na którym Uczestnik występuje pod własnym (prawdziwym) imieniem i nazwiskiem

3.1.1.4. wstawili wierszyk o KOLE WIDOKOWYM AmberSky używając minimum 3 słów z 10 podanych, zwany PRACĄ KONKURSOWĄ

3.1.1.5. polubili FANPAGE na Facebooku.

3.1.1.6. zapoznały się i akceptują REGULAMIN;

3.1.1.7. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu;

3.1.18. wyrażają zgodę na publikację danych osobowych w zakresie imienia
i nazwiska Uczestnika na FANPAGE w serwisie Facebook® w przypadku Zwycięstwa;

3.1.2. nie mogą uczestniczyć:

3.1.2.1. pracownicy Organizatora Konkursu,

3.1.2.2. pracownicy Sky Wheels Sp. z o.o.,

3.1.2.3. inne osoby związane z przygotowaniem Konkursu,

3.1.1.1. małżonkowie, rodzice, dzieci i rodzeństwo osób wymienionych
w punktach 2.1.2.1 - 2.1.2.4.

3.2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, nr telefonu.

3.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont
i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

4. Wyłonienie zwycięzcy

4.1. W dniu 7 czerwca 2023r. o godzinie 16.00  Organizator, poinformuje o tym, że polubienia PRACY KONKURSOWEJ po tej godzinie zgodnie z  REGULAMINEM, nie będą brane pod uwagę do rozstrzygnięcia konkursu, a następnie podsumuje PRACE KONKURSOWE oraz liczbę oddanych na nie polubień. Prace zostaną sprawdzone pod kątem wymagań określonych
w pkt. 2.7.

4.2. Zwycięskie 3 prace to te, które uzyskają największą liczbę polubień.

4.3. Decyzje Organizatora w sprawie wyłonienia zwycięzców są ostateczne.

4.4. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023r. do godz.18.00
na portalu społecznościowym Facebook®, na którym znajdować będzie się post konkursowy, wtedy również zostaną ogłoszone zwycięskie PRACE KONKURSOWE w komunikacie pod postem po zakończeniu Konkursu bądź w osobnym poście.

4.5. Zwycięzcy zostaną dodatkowo poinformowani o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości na serwisie Facebook®.

5. Nagrody

5.1. Nagrodami w konkursie, są:

5.1.1 I miejsce – DUŻY PLUSZOWY MIŚ (80 cm) i 2 podwójne BONY PODARUNKOWE
na przejazd AmberSky.

5.1.2. II miejsce - podwójny BON PODARUNKOWY na przejazd AmberSky.

5.1.3. III miejsce - podwójny BON PODARUNKOWY na przejazd AmberSky.

5.2. Odbiór nagród

5.2.1. Odbiór nagród odbywać się będzie w dniach: 8 – 18 czerwca 2023r.

5.2.3. Miejsce odbioru nagród zostanie podane zwycięzcom w prywatnych wiadomościach.

5.2.4. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje wówczas w wyłącznej dyspozycji Organizatora.

5.2.5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

5.2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu.

5.2.7. Zwycięzca może odmówić prawa przyjęcia nagrody. W takim przypadku nagrodę otrzymuje osoba, która uzyskała czwarte miejsce w rankingu najpopularniejszych pod kątem polubień PRAC KONKURSOWYCH.

5.3. Wartość jednej nagrody nie przekracza kwoty 200 zł i jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. Prawa autorskie

6.1 Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do PRACY KONKURSOWEJ na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim
i pokrewnych, jednocześnie upoważniając Organizatora do ich prezentacji na FANPAGE. Przeniesienie ww. praw nie jest ograniczone w czasie.

6.2. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie autorem lub będzie współautorem PRACY KONKURSOWEJ, zobowiązuje się on, iż będzie dysponował wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami, w tym od autorów, współautorów lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania PRACY KONKURSOWEJ w sieci Internet, łącznie z umożliwieniem takowej publikacji osobie trzeciej.

6.3. Uczestnicy, którzy nie będą autorami lub będą współautorami pracy konkursowej i nie wypełnią obowiązku uzyskania praw i zgód w trybie pt. 6.2., są zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem praw autorskich w wyniku opublikowania materiału konkursowego w Sieci Internet bez zgody autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

7. Reklamacje

7.1.  Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, Uczestnicy winni zgłaszać w terminie nie dłuższym niż jeden dzień od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

7.2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres: . W tytule wiadomości należy wpisać „KONKURS-FACEBOOK”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji.

7.3.        Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 1 dnia od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

7.4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji  jest ostateczna i nie  przysługuje od niej odwołanie.

8. Dane osobowe

8.1.        Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

8.2.        Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

8.3.        W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu. 

8.4.        Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku na adres . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

9. Postanowienia końcowe

9. 1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

9.2.        Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na FANPAGE.

9.3.        Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu oraz akceptuje jego warunki i zapewnia, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa.

9.4.        Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.