Regulamin

Konkurs dla fanów AmberSky

Konkurs na „Najbardziej szalone, strasznie zakręcone halloweenowe zdjęcie”.

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Organizatorem Konkursu na „Najbardziej szalone, strasznie zakręcone halloweenowe zdjęcie” zwane dalej KONKURSEM jest 2mgroup s.c. z siedzibą w Gdyni, pl. Kaszubski 8, lokal 203; 81-350 Gdynia, zwana dalej ORGANIZATOREM.

1.2. Konkurs zostanie przeprowadzony na zlecenie firmy Sky Wheels. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego (03-984 Warszawa), właściciela AmberSky, koła widokowego w Gdańsku.

1.3. Konkurs trwać będzie od 23.10.2023r. do 31.10.2023r.

1.4. Konkurs będzie odbywać się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

1.5. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej REGULAMINEM oraz przepisami prawa polskiego.

1.6. Informacje na temat Konkursu udostępniane będą od dnia 23 października 2023r. na portalu społecznościowym Facebook.

1.7. Udział w Konkursie oznacza jednoczesną akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie ich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm).

1.8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie dostępu Uczestnika do Serwisu Facebook®.

1.9. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.

1.10. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).

1.11.      Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na akceptację postanowień Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach organizacji Konkursu oraz wysyłki Nagród zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

1.12.      Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.13.      Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook® ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs. Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook®, Inc.

2. Zadanie konkursowe

2.1. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu najbardziej szalonego, strasznie zakręconego halloweenowego zdjęcia, wykonanego dowolną techniką, podczas trwania Halloweenowego Tygodnia AmberSky zwanego dalej PRACĄ KONKURSOWĄ.

2.2. Zdjęcie pracy konkursowej należy wstawić w komentarzu do posta konkursowego umieszczonego na górze FANPAGE na portalu społecznościowym Facebook®.

2.3. Zadaniem uczestników konkursu jest otrzymanie jak największej ilości polubień zamieszczonej pracy konkursowej. W tym celu mogą namawiać i zamieszczać posty na swoim prywatnym profilu.

3. Uczestnicy Konkursu

3.1. Konkurs ma charakter otwarty, uczestnikami konkursu:

3.1.1. mogą być osoby, które:

3.1.1.1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu,

3.1.1.2. posiadają profil na serwisie Facebook®, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem serwisu Facebook®,

3.1.1.3. wstawili zdjęcie wykonane dowolną techniką, przedstawiające AUTORSKĄ PRACĘ KONKURSOWĄ,

3.1.1.4. polubili FANPAGE  na Facebook®,

3.1.1.5. zapoznały się i akceptują REGULAMIN,

3.1.1.6. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu;

3.1.2. nie mogą uczestniczyć:

3.1.2.1. pracownicy Organizatora Konkursu,

3.1.2.2. pracownicy Sky Wheels Sp. z o.o.,

3.1.2.3. inne osoby związane z przygotowaniem Konkursu,

3.1.2.4. małżonkowie, rodzice, dzieci i rodzeństwo osób wymienionych
w punktach 2.1.2.1 – 2.1.2.4.

4. Wyłonienie zwycięzcy

4.1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz opublikowanie zwycięskich prac, odbędzie się w dniu 31 października o godzinie 15.00 na portalu społecznościowym Facebook, na którym znajdować się będzie post konkursowy.

4.2. Zwycięskie 3 prace to te które uzyskają największą liczbę lajków.

4.3. Decyzje organizatora w sprawie wyłonienia zwycięzców są ostateczne.

4.5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej na portalu społecznościowym Facebook®.

5. Nagrody

 1. 5.1. Nagrodami w konkursie, są:

  5.1.1 I miejsce – duży pluszowy miś i 2 podwójne BONY PODARUNKOWE na przejazd AmberSky.

  5.1.2. II miejsce – podwójny BON PODARUNKOWY na przejazd AmberSky.

  5.1.3. III miejsce – podwójny BON PODARUNKOWY na przejazd AmberSky.

  5.2. Uczestnik nie może zamienić nagrody na gotówkę.

  5.3. Odbiór nagród:

  5.3.1. Odbiór nagród odbywać się będzie w dniach: 1 – 12 listopada 2023r.

  5.3.2. Otrzymując nagrodę, zwycięzca konkursu podpisuje także protokół jej odbioru, podając wszelkie dane służące jego identyfikacji, zgodnie z wymogami organizatora.

  5.3.3. Laureat może odmówić prawa przyjęcia nagrody. W takim przypadku nagrodę otrzymuje osoba, która uzyskała czwarte miejsce w rankingu najpopularniejszych pod kątem polubień prac konkursowych.

6. Prawa autorskie

6.1 Uczestnik przenosi na organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, jednocześnie upoważniając organizatora do ich prezentacji na fanpage’u AmberSky. Przeniesienie ww. praw nie jest ograniczone w czasie.

6.2. W przypadku, gdy uczestnik konkursu nie będzie autorem lub będzie współautorem materiału konkursowego, zobowiązuje się on, iż będzie dysponował wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami, w tym od autorów, współautorów lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania pracy konkursowej w sieci Internet, łącznie z umożliwieniem takowej publikacji osobie trzeciej.

6.3. Uczestnicy, którzy nie będą autorami lub będą współautorami pracy konkursowej i nie wypełnią obowiązku uzyskania praw i zgód w trybie ust. 7, są zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez organizatora w związku z naruszeniem praw autorskich w wyniku opublikowania materiału konkursowego w Sieci Internet bez zgody autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, jeśli zgłoszona przez niego praca konkursowa będzie zawierać treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, będzie naruszać postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa organizatora i prawa osób trzecich, dobra osobiste, będzie obraźliwy, wulgarny lub zawierający groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierać będzie treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadać będzie charakter pornograficzny.